Görögkatolikus egyháztörténeti konferencia és kiállítás Beregszászban

2016.10.13

"...Holnap is felkel a Nap" - Kárpátalja a 20. században egy görögkatolikus pap élettörténetén keresztül címmel tartott kiállítással egybekötött konferenciát október 13-án a GörögKör Beregszászban, a Rákóczi-főiskolán.

A rendezvény középpontjában a száz éve született dr. Ortutay Elemér (1916−1997) görögkatolikus hitvalló pap, teológiai tanár élete és munkássága állt.

A főiskola olvasótermében megtartott egész napos programon az előadók mellett részt vett Luscsák Nílus, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye segédpüspöke, dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos, dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektor asszonya, Szalipszki Endre, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulja, Babják Zoltán, Beregszász polgármestere, a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Kerület (BGEK) papsága, a főiskola számos oktatója, Ortutay Elemér több hozzátartozója, a GörögKör, valamint Beregszász érdeklődő közönsége.

A konferenciát Demkó Ferenc, a BGEK püspöki helynöke nyitotta meg, aki arra hívta fel a jelenlévők figyelmét, hogy hálával tartozunk a Gulagot megjárt Ortutay Elemérnek, aki az illegalitásban is folytatta papi tevékenységét, s aki rendületlen bizalommal tekintett a görögkatolikus egyház jövője felé.

Dr. Orosz Ildikó Martin Luther King szavaival utalt Ortutay atya hitvallására, mely mindannyiunk számára lelki és erkölcsi etalon lehet: "Az ember legvégső mértéke nem az, hogy mi mellett áll ki a kényelem és a komfort idején, hanem hogy mi mellett áll ki a kihívások és a viták idején."

Dr. Grezsa István kormánybiztos arról beszélt, hogy Elemér atya nemcsak a mában jelent példát számunkra, hanem egyúttal a jövő útját is megmutatja. Kifejtette, hogy az anyaország fontosnak tartja, hogy a határon túli magyarok egyazon nemzet tagjainak érezzék magukat. Mindebben jelentős szerep jut a történelmi egyházaknak.

A megnyitó beszédek után Marosi István, a GörögKör vezetője ismertette a konferencia menetét, majd a jelenlévők a BGEK médiastúdiójában készítetett, Elemér atya életét és munkásságát bemutató dokumentumfilmet tekinthettek meg.

A továbbiakban Ortutay Mária (Pannon Világ, főszerkesztő) emlékezett vissza szüleire, Ortutay Elemérre és Gabriellára.

A megható múltidézést dr. Klestenitz Tibor történész (MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont) Az Ortutay család a magyar sajtóban című tanulmányának felolvasása követte.

Szamborovszkyné dr. Nagy Ibolya történész, a II. RF KMF Apáczai Csere János Könyvtárának igazgatója vázolta fel a hallgatóságnak Kárpátalja XX. századi impériumváltásait, melyeket az 1916-ban született, s 1997-ben elhunyt Ortutay atya személyesen is átélt.

Ehhez kapcsolódott dr. Szakál Imre történész (II. RF KMF) előadása, aki azt mutatta be, milyen volt Elemér atya gyermekkorának színhelye, Beregszász a csehszlovák érában.

A délelőtti szekcióban hangzott el Szkoropádszky Péter görögkatolikus pap, doktorandusz ismertetője a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye sui iuris státuszáról, valamint dr. Csatáry György történész, tanszékvezető (II. RF KMF) előadása a görögkatolikus egyház szerepéről a XX. századi Kárpátalja tudományos életében.

A délelőttöt Szabó Konstantin görögkatolikus pap, prefektus (Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia, Ungvár) visszaemlékezése zárta, aki az Elemér atyával folytatott levelezésen keresztül idézte fel egykori tanárát, paptársát.

A délutáni programot dr. Molnár D. Erzsébet történész, főiskolai tanár (II. RF KMF) II. világháború utáni koncepciós perek Kárpátalján, különös tekintettel az egyházi áldozatokra című előadása nyitotta meg.

Ezt követően Tóth István történész, nyugalmazott beregszászi főkonzul mutatta be a szovjet időszak kárpátaljai magyar értelmiségét.

Dr. Janka György egyháztörténész, tanszékvezető (Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza) a Hajdúdorogi Egyházmegye által az 1990-es évek első felében újraéledő kárpátaljai görögkatolikus egyháznak adott lelki, szellemi és anyagi támogatásról számolt be, valamint a személyes emlékeit elevenítette fel Elemér atyáról.

Ortutay Elemér "...Holnap is felkel a Nap" című művében írta meg élettörténetét, különös hangsúlyt fektetve a lágerben eltöltött időre és a szabadulását követő évekre. A könyv összeállításában és kiadásában dr. Dupka György történész (az Intermix Kiadó igazgatója) is részt vett, aki a kiadvány megírásának körülményeit tárta fel a konferencia résztvevői előtt.

A továbbiakban dr. Szolánszky Ágoston görögkatolikus pap, teológiai tanár (Boldog Romzsa Tódor Teológiai Akadémia, Ungvár) beszélt a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye elmúlt negyedszázados liturgikus nyelvéről és liturgikus hagyományairól.

Végezetül Bendász Dániel görögkatolikus pap, nyugalmazott esperes tájékoztatta a jelenlévőket az egyházmegye mártírpapjainak - köztük Ortutay Elemérnek - a rehabilitációjáról és a boldoggá avatási ügyéről.

A konferencia zárszavát Luscsák Nílus püspök tartotta meg, majd agapéval ért véget a rendezvény, Horkay Sámuelmondott pohárköszöntőt.

Az Ortutay Elemér életét, családját és munkásságát bemutató tárlat a Rákóczi-főiskola középső lépcsőházában tekinthető meg október 31-ig.

Marosi Anita

Kárpátalja.ma